Afdelingen online

Hieronder vindt u alle websites die rechtstreeks verband houden met de afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zo ziet u meteen wat onze afdelingen doen en welke toekomstplannen ze hebben. Niet alle afdelingen hebben een eigen webstek.

 • Expertise Beton en Staal

  Onze afdeling Expertise Beton en Staal ondersteunt de Vlaamse overheid bij de realisatie en het beheer van civiele bouwwerken (bruggen, kaaimuren, sluizen en stuwen, tunnels, steigers, ...) door ontwerpen op te maken en te adviseren, bouwmaterialen en -producten te keuren, de werkzaamheden in de werkplaats op te volgen en bij aanpassingen en onderhoud te adviseren. De afdeling coördineert ook de inhoud van het Standaardbestek 260 voor kunstwerken en waterbouw.

  website Expertise Beton en Staal
 • Toegepast Mobiliteitsbeleid

  In 2014 vielen 400 verkeersdoden op Vlaamse wegen, een triest record. Verkeersveiligheid is dan ook een belangrijke prioriteit op de politieke agenda. De Vlaamse overheid richtte recent een Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid op om alle acties rond verkeersveiligheid beter op elkaar af te stemmen en te coördineren.

  Toegepast Mobiliteitsbeleid
 • Nieuwe Sluis Zeebrugge

  Dit project heeft als doel een nieuwe tweede toegang tot de achterhaven te realiseren op de meest aangewezen locatie. Daartoe zullen verschillende alternatieven grondig bestudeerd worden alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt.

  Nieuwe Sluis Zeebrugge
 • Bemiddelaar grote infrastructuurprojecten Vlaanderen

  De bemiddelaar is het aanspreekpunt van de bewoners bij grote infrastructuurprojecten in Vlaanderen. Zij houdt contact met alle bewoners, legt huisbezoeken af en luistert naar de vragen en bekommernissen van eigenaars, huurders en pachters.

  Bemiddelaar Grote Infrastructuurprojecten Vlaanderen
 • Extra Containercapaciteit Antwerpen

  Dit project heeft een drieledig doel: de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet. Dit alles om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren.

  Extra Containercapaciteit Antwerpen
 • Open Data Mobiliteit en Openbare Werken

  De Vlaamse overheid wil zo veel mogelijk met open data werken om maximaal gegevens ter beschikking te stellen. Niet-persoonsgebonden gegevens komen beschikbaar in voor iedereen leesbare formaten. Via deze website communiceert het Departement Mobiliteit en Openbare Werken met (her)gebruikers van open data.

  Open Data Mobiliteit en Openbare Werken
 • Bouw mee aan Vlaanderen

  Vacaturewebsite van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken

  Bouw mee aan Vlaanderen
 • Kieldrechtsluis

  Begin juni 2016 is de nieuwe sluis officieel in gebruik genomen, en kan de Linkerscheldeoever van de Antwerpse haven gebruik maken van deze, voor vele havenbedrijven, broodnodige maritieme infrastructuur.

  Kieldrechtsluis
 • Flanders International Technical Agency (FITA)

  Flanders International Technical Agency maakt in het buitenland de Vlaamse kennis en technische vaardigheden bekend in infrastructuur en uitrusting, verkeer en leefmilieu, ruimtelijke ordening en huisvesting.

  Flanders International Technical Agency (FITA)
 • Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

  Een bloeiende haven in een leefbare omgeving. Website over de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het havengebied is aan de bevolking voorgelegd en op 30 april 2013 definitief vastgelegd. Nu werkt de Vlaamse Regering aan de uitvoering van een Actieplan. Historiek, voorkeurscenario en nieuws.

  Havens van de toekomst - Antwerpen (GRUP)
 • Maritieme Toegang

  Maritieme Toegang beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen en de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die vaarwegen. Daarnaast is de afdeling belast met de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens.

  Maritieme Toegang
 • Meldpunt Fietspaden

  Meldpunt waar iedereen knelpunten voor fietsers kan signaleren die dan automatisch bij de juiste wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest, ...) terechtkomen.

  Meldpunt Fietspaden
 • Mobiel Vlaanderen

  Alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa.

  Mobiel Vlaanderen
 • Pendelfonds

  Het woon-werkverkeer moet duurzamer. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen.

  Pendelfonds
 • Trucks. Gewoon groter.

  Trucks, gewoon groter: sensibilisatiecampagne van de Vlaamse overheid met o.m. aandacht voor goed afgestelde spiegels

  Trucks. Gewoon groter.
 • Verkeersbordendatabank

  Een online databank waarin elk verkeersbord in Vlaanderen opgenomen is. Voor de samenstelling is mobile mapping aangewend: auto's met een speciale panoramische camera die het hele wegennet afgespeurd en gefotografeerd hebben.

  Verkeersbordendatabank
 • Waterbouwkundig Laboratorium

  Het Waterbouwkundig Laboratorium is een expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de effecten van water in beweging. Het onderzoekt de invloed van menselijke activiteiten en van de natuur op watersystemen, en de gevolgen voor de scheepvaart en de watergebonden infrastructuur.

  Waterbouwkundig Laboratorium
 • Waterinfo

  Portaalsite van de Vlaamse waterbeheerders: website van het Waterbouwkundig Laboratorium, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart die alle hydrologische gegevens verzamelt relevant voor het beheer van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Website geeft actuele gegevens over de waterstanden.

  Wateerinfo
 • Vlaamse Havendag

  Website van de tweejaarlijkse Vlaamse Havendag, opgezet door de Vlaamse overheid en de havenspelers.

  Vlaamse Havendag
 • Mobiliteitsplan Vlaanderen

  Mobiliteitsplan Vlaanderen. De grote mobiliteitsuitdagingen en hoe erop in te spelen.

  Mobiliteitsplan Vlaanderen
 • Amoras

  AMORAS staat voor 'Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib': een duurzame oplossing voor de berging en verwerking van de onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse haven. De installatie is operationeel sinds 1 oktober 2011.

  Amoras
 • startpagina van de mediaanwebsite (detail)

  Mediaan

  MEDIAAN is een online platform dat applicaties en informatie in verband met de economische aspecten van infrastructuurprojecten verzamelt en ontsluit.

  Mediaan