Regionalisering mobiliteit & verkeersveiligheid

in
Nieuws

De zesde staatshervorming heeft het mobiliteitslandschap in België veranderd. De belangrijkste aanpassingen gebeuren op het gebied van de Binnenvaart en het Wegvervoer. in sommige gevallen gaat het om veranderingen, waar de burger niet onmiddellijk iets van zal merken. Andere veranderingen zullen een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening waar burgers en ondernemingen mee te maken krijgen.

Door de Bijzondere Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming zijn onder andere een aantal bevoegdheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid geregionaliseerd. Hieronder volgt een overzicht van deze bevoegdheden en de taken en af te leveren documenten die hiermee samenhangen. Deze taken zullen vanaf 1 januari 2015 door de Gewesten worden uitgeoefend.

Binnenvaart

Nieuwe bevoegdheden Gewesten Nieuwe taken en af te leveren documenten
Regels van politie over het verkeer op de waterwegen met uitsluiting van de dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking, het vervoer van radioactieve stoffen en het vervoer van ontplofbare stoffen Vaarregels
Meetbrieven
Olieafgifteboekje
...
De regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften inzake de binnenvaart Vaartijdenboek
Dienstboekje
...
De regels inzake de veiligheid van de binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt Certificaten van onderzoek
Communautaire certificaten
Uniek Europees scheepsidentificatienummer
...
Reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer met uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking Certificaten van goedkeuring
Bijzondere certificaten brandbare vloeistoffen
...
De minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van waterwegen en hun aanhorigheden Normen en kader voor afwijkingen opstellen

Naast de rechtstreekse dienstverlening naar de burger toe zullen de gewesten ook nieuwe verantwoordelijkheden opnemen inzake beleid. De gewesten zullen bijvoorbeeld een actieve rol opnemen in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart om een maximale invulling te kunnen geven aan overgedragen bevoegdheden zoals de technische voorschriften voor binnenvaartschepen.

Wegvervoer

Nieuwe bevoegdheden Gewesten Nieuwe taken en af te leveren documenten
het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de openbare wegen, met uitzondering van de autosnelwegen Algemene verkeersregels omtrent snelheid opstellen
de regelgeving inzake het plaatsen en de technische eisen, evenals de controle op de verkeerstekens, met uitzondering van de verkeerstekens met betrekking tot douanestroken, aan overwegen en kruisingen met spoorwegen en op de militaire wegen Plaatsingsvoorwaarden voor verkeertekens bepalen
de regelgeving inzake maximaal toegelaten massa en massa's over de assen van de voertuigen die gebruik maken van de openbare wegen, evenals de ladingzekering en de afmetingen en de signalisatie van de lading Regelgeving en kader voor afwijkingen opstellen
het toezicht op de naleving van de technische federale voorschriften voor voertuigen met het oog op hun in verkeerstelling en de technische keuring van voertuigen die op de weg rijden in toepassing van de federale normen, [i] Homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen
periodieke technische keuring, en controle langs van de weg
homologatie van de keuringsinstallaties, erkenning en werking van ondernemingen van technische keuring ...
de homologatie van radars en andere instrumenten die gelinkt zijn met de gewestelijke bevoegdheden modelgoedkeuring, eerste ijk en herijk van snelheidsmeters, weegbruggen, aslastenmeters, ...
de reglementering inzake de scholing en examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen van elke categorie, [ii] rijopleiding en -examen,
fysische rijgeschiktheid
erkenning en werking van rijscholen en examencentra, ...
de bevordering, de sensibilisering en de informatie inzake verkeersveiligheid campagnes, sensibilisering, kennisverspreiding, studie, onderzoek, ...
de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg, met uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking Vergunningen voertuigen en reiswegen uitzonderlijk vervoer
Voorwaarden voor voertuig, chauffeur en veiligheidsadviseur, opleiding, examen, controle
de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen en hun aanhorigheden Normen en kader voor afwijkingen opstellen

De bevoegdheden omtrent controle en bepalen van de sancties worden ook verdeeld. Hierbij wordt een logische aanpak gevolgd. Die bepalingen die geregionaliseerd worden, zullen dan ook door de gewestelijke overheden gecontroleerd worden en zij zullen eveneens de sancties bepalen.

Samenwerken

Bij de bevoegdheidsverdeling tussen de federale en regionale overheden zijn er tussen beide nog verschillen qua interpretatie bij de volgende, niet-exhaustieve lijst van onderwerpen - waarvan het Vlaamse gewest aanneemt dat die tot haar bevoegdheden behoren:

  • Handhaving van snelheidsbeperkingen op autosnelweg onder aanvullend reglement
  • Reikwijdte van de regelgeving inzake het voorlopig rijbewijs
  • Vakbekwaamheid en nascholing rijbewijs C en D
  • Multimodale aspecten van het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • Begeleiding uitzonderlijk vervoer
  • Toegang tot het beroep in algemene zin
  • Bepalen van de kwalificaties en de evaluatie van het behaalde niveau van de bemanning (beheer van de vragendatabank …);
  • Organisatie van de examens voor bemanning (met inbegrip van ADN) en uitreiking bekwaamheidsbewijzen binnenvaart;

Door de verschuiving van een aanzienlijk pakket van bevoegdheden naar de gewesten en de nog uit te klaren verschillen qua interpretatie bij de hiervoor opgesomde onderwerpen, wordt overleg en samenwerking tussen de gewestelijke overheden en de federale overheid nog belangrijker. De federale en gewestelijke ambtenaren zullen in de toekomst nog intenser overleg plegen over de verschillende thema's met het oog op een coherent beleid en een optimale dienstverlening.

Informatie

Voor meer informatie over de Zesde Staatshervorming op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid kan u terecht :

 

 


[i] met dien verstande dat de natuurlijke en rechtspersonen gevestigd in een gewest vrij zijn om hun voertuig te laten controleren in een centrum voor technische keuring dat in een ander gewest is gelegen

[ii] met inbegrip van de organisatie en erkenningsvoorwaarden van rijscholen en examencentra en met inbegrip van het toezicht op de rijgeschiktheid van de bestuurders en de kandidaat-bestuurders die lijden aan een vermindering van hun functionele vaardigheden, met uitzondering van de federale bevoegdheid inzake het bepalen van de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het besturen van voertuigen, met dien verstande dat de inwoners van een gewest vrij zijn om een rijschool te kiezen die, of examen af te leggen in een centrum dat in een ander gewest is gelegen en met dien verstande dat een in een bepaald gewest erkende rijschool eveneens in de andere gewesten werkzaam mag zijn