CEF 2015 Transport - Een aanvraag indienen

in
Nieuws

Click for English.

Connecting Europe Facility: Europese co-financiering voor transport-, energie- en telecominfrastructuur

Via de Connecting Europe Facility (CEF) co-financiert Europa de belangrijkste transport-, energie- en telecominfrastructuur in de lidstaten. Op 5 november 2015 heeft de Europese Commissie de CEF Transport-oproepen 2015 gepubliceerd. Ze bieden de mogelijkheid om infrastructuurprojecten op het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) te co-financieren.

In deze CEF-oproepen 2015 gaat het vooral om horizontale acties rond vergroening, innovatie en telematica. Daarnaast komen ook Motorways of the Sea en multimodale platformen in aanmerking voor subsidies en is er aandacht voor de ontwikkeling van stedelijke knooppunten. CEF Transport-projectaanvragen die verband houden met het spoor (met inbegrip van ERTMS) en de luchtvaart (met inbegrip van ATM en SESAR) lopen echter via de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ook gewestoverschrijdende dossiers rond innovatie en vergroening verlopen via de federale overheid.

Wat - Vier projectoproepen

Er zijn vier projectoproepen opengesteld, voor een totaal subsidiebudget van €7.562 miljard. Aangezien er een voorbehouden budget is voor de cohesielanden, kan vanuit België ingeschreven worden op slechts drie van deze oproepen, met een totaal subsidiebudget van €1.090 miljard. Het kan daarbij gaan om werken, studies en proefprojecten.

Vlaamse promotoren kunnen een aanvraag indien onder volgende subsidie-enveloppes:

 • Innovatie en vergroening van transport: €60 miljoen
 • Beveiliging en veiligheid van (weg)infrastructuur: €15 miljoen
 • River Information Services: €10 miljoen
 • ITS Road: €70 miljoen
 • Motorways of the Sea: €130 miljoen
 • Acties in de knooppunten van het netwerk, in het bijzonder de stedelijke knooppunten: €50 miljoen
 • Multimodale platformen: €40 miljoen.

Om na te gaan of uw project in aanmerking komt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn, klik dan voor meer informatie:

Hoe - De procedure voor aanvragen in Vlaanderen

CEF Transport-projectaanvragen moeten door de betrokken lidstaat worden goedgekeurd vooraleer ze bij de EU ingediend kunnen worden. Alvorens een dossier te valideren, zal worden getoetst of de kandidatuurdossiers conform zijn met de prioriteiten en criteria vastgelegd in de oproepen tot indiening van projecten van de Commissie. Overeenkomstig de gewestelijke bevoegdheden inzake transport en infrastructuur moeten alle CEF-projecten die in Vlaanderen uitgevoerd worden de goedkeuring krijgen van de Vlaamse overheid.

Op 2 december 2015 vond een Vlaamse CEF Transport Infodag plaats te Brussel, waarop de indieningsprocedure voor projecten in Vlaanderen is toegelicht. Er gelden nl. duidelijke richtlijnen omtrent de kosten-batenanalyse en de beschikbaarheid van de nodige milieuverklaringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de presentatie van de Infodag (.pdf, 1.879 kB).

Deadlines (dwingende kalender)

 • Uiterlijk 18 december 2015: aanmelding van alle Vlaamse projectvoorstellen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken - conceptfase. Klik voor het sjabloon.
 • Uiterlijk 5 januari 2016: aanvraag van de MER-milieuverklaring, Natura 2000-verklaring en verklaring waterkwaliteit bij de bevoegde Vlaamse autoriteiten.
 • Uiterlijk 19 januari 2016: indiening van het volledige aanvraagdossier bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voor nazicht en aftekening.
 • Uiterlijk 16 februari 2016: indiening van het volledige aanvraagdossier bij de Europese Commissie - INEA.

Opgelet: wordt een project in verschillende landen uitgerold, dan moeten alle betrokken landen het projectvoorstel ondertekenen. De hierboven vermelde deadlines gelden in Vlaanderen. Andere administraties kunnen verschillende deadlines hanteren. Wij raden aan om zo snel mogelijk te informeren naar de deadlines van alle betrokken landen.

De indiening bij het Departement Mobiliteit en Openbare werken houdt geen automatische goedkeuring in: de eindbeslissing ligt bij Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Bij indiening na bovenvermelde datums kan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken niet meer garanderen dat de aanvraagdossiers ondertekend zullen worden.

Vervolgtraject

Tegen juni 2016 (indicatieve timing) wordt op Europees niveau de knoop doorgehakt welke projecten in aanmerking komen voor de CEF-subsidies.

Voor dossierspecifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer informatie - Contact

Algemeen:
Heleen Claes, EU-projectassistent
cef@mow.vlaanderen.be of 02 553 15 27.

Olivier Vandersnickt, TEN-T coördinator
olivier.vandersnickt@mow.vlaanderen.be of 02 553 71 19.

Pim Bonne, adviseur (Dossiers rond havens, waterwegen en maritiem transport)
pim.bonne@mow.vlaanderen.be of 02 553 62 51.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en standaardmethodiek:
Brecht Van De Voorde, beleidsmedewerker
brecht.vandevoorde@mow.vlaanderen.be of 02 553 77 69.

Federale contactpersoon:
Laurent Demilie
eufunding@mobilit.fgov.be

Waalse contactpersoon:
Pascal Moens
pascal.moens@spw.wallonie.be.